Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - гл. ас. д-р Николай Николов



гл. ас. д-р Николай Николов

Роден на 7 октомври 1963 г. в гр. Шумен. През 1989 г. завършва висше образование в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология. Отличен с награда на името на доц. Аксела Лазарова. От 1991 г. е на работа в Шуменския университет. През 2004 г. защитава дисертация на тема ”Глаголната система в най-ранния пълен старобългарски препис на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски” пред Специализирания научен съвет по български език към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”.

 

Студии и статии

 • “Вечерен трепет” на Д. Бояджиев - наблюдения върху структурата на творбата (Драма на поета и текста). // Български език и литература, 1993, кн. 5, с. 38-48. (в съавт. със С. Цанов)

 • Синкретичен и полусинкретичен клас глаголи в българския език. // Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с. 83-91.

 • За неправилността на “неизисканите” глаголни форми от типа бийшиграйшстарейш. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. I. Езикознание. Пловдив, 1995, с. 13-21.

 • Полусинкретизъм в темпоралната основа на старобългарските глаголи. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 223-239.

 • За някои прономинални синтагми от типа някъде тогаванякой си там. // Епископ-Константинови четения. Шумен, Т.3, 1996, с. 156-163. (в съавт. с Н. Николова)

 • “Царици на нощта” от Кирил Христов като поетизация на българската средновековна история. // Български език и литература, 1996, кн. 6, с. 10-17. (в съавт. със С. Цанов)

 • За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. // Palaeobulgarica, 1997, кн. 3. (в съавт. със С. Пенчева)

 • “Завети на дванадесетте патриарси” - палеографски и езикови особености на Архивския препис. // Преславска книжовна школа, Т. 2, Шумен, 1997, с. 95-115. (в съавт. с В. Панайотов)

 • Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. // Преславска книжовна школа, Т. 3, Шумен, 1998, с. 168-179. (в съавт. с В. Панайотов)

 • Въпросът за преписите на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски и ранните старобългарски книжовни школи. // Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, с. 165-183.

 • Заветният текст в средновековната българска книжнина (опит за класификация). // Преславска книжовна школа, Т. 4, Шумен, 1999, с. 153-164. (в съавт. с В. Панайотов)

 • Евангелските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Трудове на Катедрата по история, Т. 3, Шумен, 1999, с. 211-232.

 • Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, Т. ХV А, Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2000, с. 30-86.

 • Глаголите composita в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа, Т. 5, Шумен, 2001, с. 198-216.

 • Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски в контекста на старобългарската книжнина. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 25-37.

 • Новозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478). // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 2002, с. 156-174.

 • Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа, Т. 6, Шумен, 2002, с. 143-164.

 • Терминологията на зидарските инструменти в старобългарския език. // Преславска книжовна школа, Т. 6, Шумен, 2002, с. 233-248. (в съавт. със С. Витлянов)

 • Псалтирните цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Slavia Slovaka, Bratislawa, 2001.

 • Старобългарската терминология на занаятчийските постройки, съоръжения и инструменти. // Palaeobulgarica, 2003. (в съавт. със Ст. Витлянов)

 • Занаятчийската терминология в старобългарския език (инструментариум, съоръжения, продукция). // История, 2003. (под печат) (в съавт. със С. Витлянов)

 • Префиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). // Преслав, Т. 6, София, 2004, с. 314-324

 • Именните (фразеологични) и съставните устойчиви съчетания в старобългарския език. // Преславска книжовна школа. Изследване в памет на проф. Иван Гълъбов. Т. 7, Шумен, 2004, с. 232-254.

 •  Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). // Автореферат на дисертация  за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2004, - 43 с.

 • Глаголно-именните словосъчетания в старобългарския език. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5, Акад. изд. “Марин Дринов”, 2004, с. 45-54.