Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - доц. д-р Мария Тиховадоц. д-р Мария Тихова

Родена на 21 септември 1935 г. в гр. Бургас. Завършва висше образование във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” през 1965 г. От есента на 1971 г. е асистент по старобългарски език във Висшия педагогически институт – гр. Шумен. През 1973 - 1974 г. е на специализация в Ленинградския университет. Защитава кандидатска дисертация през 1976 г. Званието "старши научен сътрудник" (ІІ степен) получава през 1989 г. През периода 1980 – 1983 г. е лектор по български език и култура в Университета в гр. Люблин.  През 1991 г. е поканена като гост-професор в Университета в гр. Залцбург – Австрия. В Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чете лекции по старобългарски език, история на българския език и диалектология.

 

 

 

Дисертация

 • Езиково-стилни особености в творчеството на Евтимиевите приемници – Григорий Цамблак, Константин Костенечки и Йоасаф Бдински. Велико Търново, 1976, 291 с.

Монографии, учебници и учебни помагала

 • Проблеми на текста на Римския патерик [Хабилитационен труд]. София, 1989. 168 с.
 • Помагало по история на българския език (Текстове). Шумен, 1988. 154 с. (в съавт. със С. Пенчева)
 • Христоматия по история на българския език. Текстове (ІХ – ХVІІІ в.). Учебен речник. Шумен, 2003. 224 с. (в съавт. с А. Маринова)

Студии и статии

 • Топика на местоименните енклитики в творчеството на Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Йоасаф Бдински. //Български език, 1975, №4, 328-333.
 • Към въпроса за актуалното членение в старобългарското изречение. // Чешко-българска конференция по проблема за актуално членение на изречението. София, 1976. с. 152-163.
 • Сложните думи в езика на Григорий Цамблак, Константин Костенечки и Йоасаф Бдински. // Годишник на ВПИ – Шумен, І. Шумен, 1976, с. 11-43.
 • Синтактични конструкции с членоподобно употребеното относително местоимение иже, яже, 3же в езика на Григорий Цамблак, Константин Костенечки и Йоасаф Бдински. //Годишник на ВПИ – Шумен, 2. Шумен, 1978, с. 179-206.
 • Предсмъртната творба на Константин-Кирил Философ. // Сборник "Константин-Кирил Философ". София, 1981. с. 123-133.
 • Проблеми на текста на Римския патерик. // Die slavischen Sprachen, Band 12, Salzburg, 1987, с. 145-159.
 • Замяна на прабългарските думи в Римския патерик. // Годишник на НЦ  за славяно-византийски проучвания “Акад. Ив. Дуйчев” към СУ “Свети Климент Охридски”. Т. I, 1987, с. 259-311.
 • Лексикални успоредици в два превода на Римския патерик. // Юбилеен сборник “25 години ВТУ "Св. Кирил и Методий". Велико Търново, 1988.
 • Към синтаксиса на Римския патерик. // Старобългаристика. 1989, кн.8, с. 42-52.
 • Книгата Битие в Архивския хронограф от XV в. // Die slawischen Sprachen, Band 28, 1991, с. 157-171.
 • Проект за издание на книгата Битие от състава на Архивския хронограф (XV в.) // Die slawischen Sprachen, Band 30, Salzburg, 1992, с. 75-81.
 • За някои езикови особености в Учителното евангелие на Константин Преславски. // 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 313-333.
 • Към синтаксиса на Словата на Петър Черноризец. // Преславска книжовна школа.Т.1, София, 1995, с. 297-300.
 • Краткият Шестоднев от Архивския хронограф от XV в. в старобългарската преводаческа практика (на базата на цитати от книгата Битие) // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, 1995, с. 35-42.
 • Към въпроса за членната форма в старобългарските небогослужебни текстове. // Филологически изследвания. Т.1, Шумен, 1995, с. 7-14.
 • Самостоятелни елови причастия в Учителното евангелие на Константин Преславски. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 58-66.
 • Християнска и владетелска лексика в Римския патерик. // Бог и цар в българската история. Пловдив. 1996, с. 45-52.
 • Книгата Битие в библиотеката на цар Симеон. // Преславска книжовна школа. Т. 2, Шумен, 1997, с.116-150.
 • За структурните гърцизми в Мъчението на свети четиридесет мъченици. // Преславска книжовна школа. Т.3, 1998, с. 185-210.
 • Морфоструктура на composita-прозвища в старобългарската книжнина. // Rozprawy slawistyczne, 16, UMCS - Lublin, 2000: 261-269 (Международна конференция: “Słowiańskie compozita antroponimiczne”).
 • Бэсъ-ът в представите на средновековния човек и семантиката му в диахрония. // Преславска книжовна школа. Т. 5. София, 2001, с.171-184. (в съавторство с Е. Иванова)
 • Някои особености при лексикалния анализ на Римския патерик (по данни от ранния старобългарски превод). // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 13-24.
 • Надписът от 18 септември 6463 г. (954 г/955 г.) - от с.Черноглавци, Шуменско. // Преславска книжовна школа. Т.6, София, 2002, с. 58-66. (в съавт. с Т. Балабанов)
 • Кой е Свети Кастор от Черноглавския надпис от 18 септември 6463 г. (954 г/ 955 г.). // Преславска книжовна школа. Т.6., София, 2002, с. 67-75.
 • Шестодневецът от състава на Архивския хронограф. // Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 175-222.
 • Римският патeрик - като извор за историята на медицинските знания. // Monumenta Linguae Slavicae. Dialecti Veteris, Wieher, Freiburg i. Br., 2000. (в съавторство с Е. Иванова)
 • The symbolism in a parable About the rich from the bulgarian books. // Трудове на катедрите по история и богословие, Т. 5, 2003, с. 62-68.
 • Учителното евангелие на Константин Преславски и неговите преписи. // Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, с. 123-158.