Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - проф. Стефан Хърковпроф. Стефан Хърков

 

Стефан Хърков завършва последователно Средно музикално училище в Бургас (специалност "Пиано"), Българска държавна консерватория в София (специалност"Музикознание", профил "История на музиката") и аспирантура в Института за изкуствознание при БАН (секция "История на музиката"). Специализирал е в Hochschule fur Musik Franz Liszt, Weimar (Пиано и Камерна музика) и Amsterdam Summer University (Културна политика).

 

 

Публикации:

Дисертации

2003г. - Сливенският музикално-теоретичен фрагмент като извор за изучаване на хирономичните невмени знаци (semadia aphona) в балканската православна музика от XVII до началото на XIX век [за присъждане на научната степен “Доктор на изкуствознанието”]. Рец. Елена Тончева, Светлана Куюмджиева и Кристина Япова. Защитена на 28 октомври пред СНС по музикознание имузикално изкуство. София, 2003

1994г. - Печатните църковнопевчески сборници в музикалната практика на българското възраждане [за присъждане на научната степен “Kандидат на изкуствознанието”].Рец. Агапия Баларева и Светлана Куюмджиева. Защитена на 6 декември пред СНС по музикознание и музикално изкуство. София, 1994

Книги

1996г. - Евангелската стихира “На гору оученикомъ идущимъ” в музикалните традиции на балканските православни народи (по извори от първата половина на XIX век), София, 1996.

Учебници

2014г. - Музикална литература за деца и юноши. Шумен, 2014. http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=5152

Статии

2016г. - Участието на Асен Диамандиев в Националната музикалнопедагогическа конференция през 1955 г. В: 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев. Юлиан Куюмджиев - съставител и редактор. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2016, с. 14-22.

2016г. - Венета Вичева: съдбата на изкуството в университетска интелектуална среда. В: Естетически ценности и възпитание. Материали от кръгла маса. Шумен, 9 април 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 9-16.

2016г. - Bulgarian Composers Based outside Bulgaria: Four Generations of Musical Migrants Unappretiated in Their Native Land. In: Ivan Zajc (1832-1914). Musical Migrations and Cultural Transfers. in the Long 19th Century in Cnetral Europe and Beyond. Croatian Musicological Society. Series Musicological Proceedings, No. 17. Zagreb: Croatian Musicological Society, 2016, pp. 197-208.

2016г. - Мишо Тодоров - родственик на Антон Пан? В: Сливенци. Старите родове. Том I. Сливен: Агенция Компас, 2016, 96-98.

2016г. - Сливенските симфоници. В: Сливенци. Старите родове. Том I. Сливен: Агенция Компас, 2016, 51-56.

2016г. - Диктат и отговорност: опит за прочит на една страница от българското музикално минало. В: Шести академични пролетни четения 2016. Международна конференция "Музика и диктат". Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", април 2016. София: Марс 09, 2016, с. 42-47.

2016г. - Солмизационни срички в православната музика. В: Академичен форум "Интегрална музикална теория" 2015. Международна конференция, 12-13 ноември. Сборник с доклади. София: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", 2016, с. 80-90.

2016г. - Слогови наименования на тоновете в православната музика. В: In honorem 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: Научен център "Преславска книжовна школа", 2016, с. 63-71.

2016г. - Presenting South East European Music of Classical Antiquity and Early Middle Ages Through Initiatives of the International Musicological Society (IMS): Recent Activity. Българско музикознание, № 2-3, 2016, с. 251-266.

2016г. - Човек с мисия. В: Вичева, Венета, Светлин Пламенов и Росица Добрева. Разкажи ми песен. Второ преработено и допълнено издание, посветено на 85 години от рождението на Венета Вичева. Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016, с. 132-134.

2015г. - Ранни форми на невмено нотиране от IX и X век. В: Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност". Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Том II. Пловдив, 2015, 26-37.

2015г. - Liturgy and Music: Cyrillo-Methodian Impact on the Christian Epigraphy (Preslav Ceramic Plate from the late 9th - early 10th c.). In: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs. Proceedings of the International Scientific Conference dedicated to the 1150th anniversary of the Christian Mission in Great Moravia of the Holy Brothers St Cyril and St Methodius. Thessaloniki, 2015, 84-90.

2015г. - Творческото дело на Мишо Тодоров. Жажда. Списание за литература и изкуство. Год. XХ (2015). Юбилеен брой - 20 години. с. 101-103.

2015г. - Българската музика, представена в списание Der Sturm. Пети академични пролетни четения в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София. Международна конференция "XX век - време на конфронтации, време на открития". София, Марс 09, 2015, 263-275.

2014г. - Manuscript Iasi 160 / IV-34: a new look at the history of the codex. In: Musical Romania and the Neighbouring Cultures. Traditions - Influences - Identities. Vasiliu, L., Luchian, F., Iatesen, L., Andron, D.-B. (editors). Series: Eastern European Studies in Musicology - Volume 2. Edited by Maciej Golab. Peter Lang International Academic Publishers. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014, pp. 63-72.

2014г. - Преславската керамична плочка с прокименов репертоар от края на IX - началото на X век: едно свидетелство за православното богослужебно пеене във Велики Преслав. Преславска книжовна школа, том 14. Шумен, 2014, с. 426-435.

2014г. - Композитори-авангардисти извън родината си: две съдби - Андрей Букурещлиев (Andre Boucourechliev, 1925-1997) и Хенри Лазаров (Henri Lazarof, 1932-2013). В: Академични пролетни четения в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София, София, Марс 09, 2014, 143-151.

2013г. - 80 години Симфоничен оркестър Сливен. Музикални хоризонти, № 6, 2013, с. 20-22.

2013г. - Опит за превод (тълкуване) на оригиналното заглавие на цикъла Шест бранденбургски концерта от Йохан Себастиан Бах. Музикални хоризонти, № 5, 2013, с. 13-15.

2013г. - Учредяването на дружество “Съвременна музика” в цялостния ход на българската музикална история. В: Академични пролетни четения в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София. Национална среща на преподаватели по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения и преподаватели по музика в средните общообразователни училища. София, Марс 09, 2013, с. 38-53.

2012г. - Европейски тип музикално образование в България. Идеи и реализации през XIX-XX век. В: Ars musica и изкуството на образованието. С., 2012, 31-47.

2012г. - Нотирани песнопения в чест на свети Наум Преславско-Охридски. Преславска книжовна школа. Том 12. Шумен, 2012, 432-440.

2012г. - Musical manuscripts from Sozoplis. Българско музикознание, С., 2012, кн. 3-4, 71-80.

2012г. - Песнопения в чест на св. Наум Преславско-Охридски. В: Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи. С., 2012, 186-194.

2012г. - Възгледи за развитието на българската църковна музика през Възраждането: йеромонах Неофит Рилски и хаджи Ангел Иванов-Севлиевец. В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и философски аспекти. С., 2012, 89-106.

2011г. - Хирономични невмени знаци в ръкописен фрагмент Zagreb HAZU V d/I. Theorie und Geschichte der Monodie. Festschrift fur Bozhidar Karastoyanov Anlaslich seines 70. Geburtstags, Wien, 2011, 147-158

2011г. - An enigmatic hymn for Saint Petka-Paraskeva: the canon and its interpretation in the thematic replacement of chants. Musicology, 11. Belgrade, 2011, pp. 63-74.

2010г. - Детските песни на Атанас Бадев: 150 години от рождението на композитора. Иновации в образованието. Шумен, 2010, с. 643-646

2010г. - Едно свидетелство за църковното пеене в югозападна Македония през XIX век. Акъи бъчела любодельна. Шумен, 2010, с. 333-338

2009г. - Премиерата на “Легенда” от Петко Стайнов в българския периодичен печат до 1944 година. Петко Стайнов в паметта на времето. София, 2009, с. 349-353

2009г. - Делото на Франтишек Швестка като композитор и диригент в светлината на новооткрити материали. Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие забългарското национално възраждане. София, 2009, с. 81-88

2009г. - Breitkopf’s influence: а Balkan way of musical publishing. Composing and Chanting in the Orthodox Church. Proceedings of the Second International Conference on Orthodox Church Music, The International Society on Orthodox Church Music & University of Joensuu, Finland, Joensuu, 2009, pp. 199-202

2007г. - Църковнопевчески школи-средища на българското църковно пеене през Възраждането. Българско музикознание, 3-4, 2007, с. 210-220

2006г. - Славянски наименования на невмените знаци: нови наблюдения. Нови идеи в музикознанието 2006, София, 2006, с. 195-201

2006г. - Синтез между музика и слово в една възрожденска драма. Музика и театър. Взаимодействия между универсално и национално. София, 2006, с. 19-21

2006г. - Поглед към началото на музикалната дейност на Иван Качулев. Българско музикознание, 3, 2006, с. 62-66

2006г. - Практическото обучение на студентите по дисциплината “История на българската музика”. Практическото обучение на студентите по специалността “Педагогика наобучението по музика”. Шумен, 2006, с. 21-22

2006г. - Музикалното дело на братя Михайлович. Жажда. Списание за литература и изкуство. Год. XII (2006), кн. 3, с. 2-4

2005г. - Сава Доброплодни и музиката. 185 години от рождението на Сава Доброплодни. Сливен, 2005, с. 159-170

2005г. - Едно свидетелство за църковното пеене в югозападна Македония през XIX век. Българско историческо музикознание: подходи и конкретизации. София, 2005, с.11-18

2005г. - Анастас Стоянов в Браила. 150 години от рождението на Анастас Стоянов. Шумен, 2005, с. 17-22

2004г. - Да формираш оркестър: към началото на първия български оркестър. Образование и изкуство, Т. 2. Шумен, 2004, с. 504-507

2003г. - Многогласна музика и културна идентичност през Българското възраждане. Българско музикознание, 4, 2003, с. 84-91

2003г. - Музикално творчество за деца и юноши: поглед върху културното развитие на младежта върху примери от творчеството на Йохан Себастиан Бах. Образованието –глобална идентичност и културно разнообразие, Т. 3, Стара Загора, 2003, с. 186-191

2003г. - Николай Триандафилов Сливненец и неговата роля за напредъка на българската музика през Възраждането. Българската емиграция през Възраждането. Сливен,2003, с. 261-263

2001г. - Newly discovered documents about Joan Harmosin of Ohrid. Macedonian music, Skopje, 2, 2001, 69-78

2001г. - Megala Semadia during the 17th-18th cc.: observations on Byzantine chant and notation, XXe Congres International des Etudes Byzantines, III, Paris, 2001, 160

2000г. - Карел Махан за византийската музика. Културната интеграция между чехи и българи в европейската традиция, София, 2000, с. 106-112

2000г. - Нови данни за сливенския музикален фрагмент от XVIII век. Българско музикознание, 2, 2000, с. 71-76

2000г. - Взаимно сътрудничество между балканските православни народи в областта на църковната музика през XVII-XIX век. Интербалкански музикално-културни взаимодействия, София, 2000, с. 94-100

2000г. - Първите учители на Панчо Владигеров. Български музикални хроники, 2, 2000, с. 36-42

1999г. - Песнопения за св. вмчк Никита Готски в музикални ръкописи от XIII-XIV и XVIII век. Българско музикознание, 3, 1999, с. 79-85

1999г. - Представители на фамилия Жефарович в музикалния живот на Виена от края на XVIII и началото на XIX век. Българско музикознание, 2, 1999, с. 86-90

1999г. - Дейността “Възприемане на музика” в двата учебника по музика за 1. клас. Музикално-образователната система-традиции и перспективи. София, 1999, с. 8-10.(съвместно с Вероника Касабова)

1998г. - Националната идея в българската църковна музика през Възраждането. Култура, църква и революция през Възраждането. Сливен, 1998, с. 273-276

1998г. - За необходимостта от квалификация на музикалния педагог в детската градина (към въпроса за въвеждането на църковната песенност в детската градина).Квалификация на учителите – реалности и перспективи, Т. 2. Варна, 1998, с. 77-80. (съвместно с Вероника Касабова)

1998г. - За българо-чешките музикални взаимоотношения през Възраждането. Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културно-антропологични модели.Литературоведски и лингвистични аспекти. Шумен, 1998, с. 265-272

1998г. - Драматургията на Йордан Йовков в оперното творчество на Парашкев Хаджиев. Йордан Йовков и неговото време. Сливен, 1998, с. 58-64

1996г. - Възрожденски представи за “Болгарский роспев”. Епископ-Константинови четения – 3. Шумен, 1996, с. 119-124

1992г. - Новооткрит фрагмент от музикален ръкопис в Историческия музей на град Сливен. Българско музикознание, 1, 1992, с. 65-68

1990г. - Петър Динев за църковнопевческите школи в България. Българско музикознание, 2, 1990, с. 85-90

1990г. - Към началото на българската музикална публицистика. Българска музика, 2, 1990, с. 42-45

1990г. - Родственик на Антон Пан. Българска музика, 8, 1990, с. 20-22

 

1988г. - За печатните църковнопевчески сборници от XIX век и тяхната роля в музикално-културната практика на Възраждането. Музикални хоризонти, 17-18, 1988, с.36-40