Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - д-р Данко Георгиевд-р Данко Георгиев

 

Роден на 29.11.1977 г. в гр. Търговище. През 2000 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В периода 2003-2006 г. работи като специалист филолог в Научен център „Преславска книжовна школа”. В периода 2010-2013 г. е редовен докторант по стара българска литература към Катедрата по история и теория на литературата към ФХН на ШУ. През февруари 2014 г. защитава дисертация на тема „Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Участва в научни експедиции в Рилския манастир. Насочва професионалното си развитие в областта на дигитализацията на ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания. От 2009 г. работи в Дигитално студио към Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. Научните му интереси са свързани с българския фолклор и медиевистиката, опазване на културното историческо наследство.

 

Статии:

1.      Трети международен симпозиум „Преславска книжовна школа”. – В: Любословие или периодическо списание. Т. 6, Шумен, 2004, с. 241-243. ISSN:  1311-9486.

2.      Свети Наум срещу един могъщ езически образ. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 348-354. ISBN 978-954-400-692-1, рецензенти проф. дфн Христо Трендафилов, проф. д-р Ангел Кръстев. (в съавт. с В. Панайотов)

3.      Маргиналии – библиотечни маркери в средновековните библиотеки. – В: Стилиян Чилингиров. Сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров. Шумен, 2012, с. 161-164. ISВN 978-954-2936-03-9, рецензент проф. д-р Яни Милчаков.

4.      Функция на паремията в старобългарската книжнина. – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 93-100. ISBN 978-954-400-815-5, рецензенти проф. дфн Христо Трендафилов, проф. д-р Ангел Кръстев.

5.      Маргинални текстове в старопечатната сбирка на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. – В: За книгите, библиотеките и хората в тях. Шумен, 2013, с. 41-51. ISSN 978-954-2936-09-1, рецензент д-р Красимира Александрова. (в съавт. с В. Панайотов)

6.      Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. – Шумен, 2013, 39 с.

7.      Кратки фолклорни жанрове. Шумен, 2014, 130 с. ISBN 978-954-2936-11-4, рецензенти гл. ас. д-р Грета Стоянова, гл. ас. д-р Красимира Александрова.

8.      Паремиологические жанровые формы в маргинальных текстах (статистические наблюдения). Тезисов докладов конференции. Достъпно на адрес: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/marginalii-2014/thesis_add.htm

9.      Типове паремии в маргиналните текстове. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 469-473. ISBN 978-619-00-0138-6, рецензенти проф. дфн Христо Трендафилов, проф. д-р Ангел Кръстев.

10.  Дигиталната библиотекане prо и contra, а gesta (или проблемът на различните гледни точки). – В: Четенето в реална и електронна среда. Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции. София, 2014, с. 38-47. ISBN 978-619-185-087-7, съставител проф. д-р Елена Павловска, рецензент проф. д.ик.н Стоян Денчев.

11.  Маргиналии и книги от сбирки на възрожденци, съхранявани в Регионална библиотека  „Стилиян Чилингиров” – Шумен. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Пловдив, 2015, с. 203-219. ISBN 978-954-9546-82-8, съставител Антоанета Лесенска.

12.  Регионалната библиотека и представянето й в дигиталния свят. – В: Преславска книжовна школа. Т. 15.  Шумен, 2015, с. 451-459. ISBN 978-619-00-0338-0, рецензенти проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, доц. д-р Цветанка Янакиева.

13.  Карнавални празници в Eвропа и Америка и мистически практики. – В: LiterNet, Август/2015 : бр. 8 (189). ISSN 1312-2282. Достъпно на адрес: http://spisanie.liternet.bg/15_08.htm

14.  Молитва срещу нежит в маргинален текст. In Honorem 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 436-453. ISBN 978-619-00-0395-3, рецензенти проф. д.ф.н. Яни Милчаков, проф. д.ф.н. Добрин Добрев.

15.  Благословии в средновековните паратекстове. – В: Маргиналии, кн. 3. (под печат)

16.  Клетви в средновековните паратекстове. – В: Маргиналии, кн. 3. (под печат)

17.  Присъствие на формули от пословичен тип в маргиналните текстове. – В: Маргиналии, кн. 3. (под печат)

18.  Молитвата против нежит – апокрифен, богомилски или просто неортодоксален текст. – В: Преславска книжовна школа. Т. 16, с. 230-239.