Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - д-р Йорданка Московад-р Йорданка Москова

 

Родена на 02. 04. 1973 г. в гр. Велики Преслав. През 1997 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. От 01. 01. 2003 г. след конкурс е зачислена като редовен докторант по стара българска литература към Катедрата по българска литература в същия университет. От 2004 г. е хоноруван асистент по стара българска литература, а от  2006 г. постъпва на работа в Библиотеката при Шуменския университет като сътрудник по обработка на старопечатни редки и ценни издания. През 2007 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по литературознание към Висшата атестационна комисия за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Участва в научни експедиции в Рилския и Троянския манастир. Научните й интереси са в областта на митологията, византийските хроники и славянските старопечатни книги.

 

 

Дисертация

 • Античната митология в славянския превод на хрониката на Йоан Малала. Автореферат. - Шумен, 2007, 35 с.

 

            Студии и статии:

 • Eтиологическа легенда за царската багреница (според хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол). // Преславска книжовна школа. Т. 8, 2005, с. 227-230.
 • Трансформиране на античната митология за нуждите на християнската доктрина в Хрониката на Йоан Малала. // Епископ-Константинови четения. Т. 10. Шумен, 2005, с. 197-204.
 • Представите за сакралността на брака в Хрониката на Йоан Малала. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Т. 9, 2006, Шумен, с. 100-105.
 • Функции на числото три в образа на Херакъл (по материал от първа глава от Хрониката на Йоан Малала). // Сборник научни доклади. Конференция на докторанти. Шумен, 2006, с. 76-79.
 • Троянският цикъл в трактовката на Йоан Малала. // Преславска книжовна школа. Т. 9, 2006, Шумен, с. 257-269.
 • Отсъствието на амброзията в Хрониката на Йоан Малала. //  Преславска книжовна школа. Т. 10, 2008, Шумен, с. 244-249.
 • Античната митология в славянския превод на Хрониката на Йоан Малала. – В: Акы бъчела любодяльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. II ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев, В. Търново, 2010, с. 118-148.
 • Митологични мотиви в Хрониката на Йоан Малала, посветени на царската институция и на владетелските инсигнии. //  Преславска книжовна школа. Т. 12, 2012, Шумен, с. 210-221.
 • Император Юстиниан І и цар Симеон Велики – адепти на Античността. - В: Преславска книжовна школа. Т. 13, Шумен, 2013, с. 86-92.

 • Хрониката на Йоан Малала в Архивския хронограф. - В: Преславска книжовна школа. Т. 14, Шумен, 2014, с. 330-336.

 • Старопечатни, редки и ценни издания в Библиотеката на Шуменския университет. - В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 447-450.