Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - гл. ас. д-р Анета Мариновагл. ас. д-р Анета Маринова

През 1998 г. завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Българска филология. От 1998 г.  до 2000 г. е хоноруван асистент по старобългарски език във Великотърновския университет. На работа в Шуменския университет постъпва през януари 2000 година. От  2003 г. е старши асистент, а от  2006 г. - главен асистент. Води семинарни занятия по история на българския език и старогръцки език. Научните й интереси са в областта на старобългаристиката и историята на българския език.

 

Дисертация

 • Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 215 с.
 • Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с.

 

Монографии, учебници, справочници

 • Христоматия по история на българския език. Текстове (­ІХ-ХVІІІ век). Учебен речник. Шумен, 2003,  224 с. (в съавт. с М. Тихова).
 • Старобългарски извори и речник. В. Търново, 2009, 206 с., (в съавт. с В. Йорданова).

 

Студии и статии

 • Някои наблюдения върху поетическия синтаксис в цикъла “Планински вечери” от едноименната стихосбирка на Асен Разцветников. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 279-286.
 • Названия на диви животни в Стишния пролог.// Българистични проучвания. Т. 9, В. Търново, 2003, с. 157-178.
 • Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения и от Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 7, Шумен, 2004, с. 207-231.
 • Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. // Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005, с. 289-304.
 • За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006, с. 316-330.
 • За няколкото местни названия от Тетрадката на възрожденеца Петър Златев Груев. // Будители народни от Шумен и Шуменско. Материали от теоретични конференции през 2003-2004 г. на краеведческото дружество при читалище  “Добри Войников”. Шумен, 2006, с. 109-117, (в съавт. с Б. Кръстев).
 • Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007, с. 417-443.
 • Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 10, Шумен, 2008, с. 341-345.
 • Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки ). //  Отговорността пред езика. Кн. 2. Шумен, 2009, с. 216-220.
 • Индекс на имената на светците за месец октомври в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 2, Месец октомври. Пловдив, 2009, с. 459-483 (в съавт. със Ст. Козарова).
 • Индекс на имената на светците за месец ноември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 3, Месец ноември. Пловдив, 2009, с. 449-474 (в съавт. със Ст. Козарова).
 • Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. //  Отговорността пред езика. Кн. 3. Шумен, 2009, с. 193-201.
 • Индекс на имената на светците от месец декември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 4, Месец декември. Пловдив, 2010, с. 543-579 (в съавт. със Ст. Козарова).
 • Индекс на имената на светците от месец януари в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 5, Месец януари. Пловдив, 2010, с. 414-439 (в съавт. със Ст. Козарова).
 • Индекс на имената на светците от месец февруари в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 6, Месец февруари. Пловдив, 2011, с. 367-392 (в съавт. със Ст. Козарова).
 • Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. н. е. // Преславска книжовна школа. Т. 11, Шумен, 2010, с. 242-253.
 • Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог.// ак1 бъчела любодэльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, с. 102-117.

Участие в конференции:

 • Трети международен симпозиум “Преславска книжовна школа”, 22-23 октомври 2004 г. доклад на тема: “За някои рядко срещани названия на оръдия за мъчение в Обикновения пролог”
 • Юбилейна научна конференция “Отговорността пред езика”, Шумен, 11-12 септември 2007 г.,  доклад на тема: “Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки)”
 • Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Шумен, 9-11 май 2009 г., доклад на тема: “Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. н. е.”
 • Международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници, последователи”, 29-30 октомври 2010 г., Шумен, доклад на тема: “Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог”