Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - доц. д-р Стефан Минковдоц. д-р Стефан Минков

Публикации:

Дисертации

2006г. - Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920). Автореферат на дисертация. София 2006, 27 с.

Монографии

2013г. - Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски": Шумен 2013, 372 с.

Учебници

1998г. - Документи по история на Новото време. Изд. „Антос”: Шумен 1998, 191 с. (в съавт. с Р. Мишев)

Учебни помагала

2014г. - Военна история и археология. – В: Методическо ръководство. І част. Класическа археология, Тракийска археология, Археология, Средновековна българска история, Военна история и археология, Нова българска история. Отг. Редактори: Ж. Жеков, Б. Стоянов, Т. Димитрова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 113-141 (в съавт. с Д. Руменов). ISBN 978-954-577-934-3

Студии

2013г. - Щрихи към проблема за разоръжаването и демобилизацията на българската армия непосредствено след края на Първата световна война. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (Юбилейно издание). т. 9. Варна, 2013, 117-143

Статии

2013г. - Героите и антигероите в историята. - Любословие №13/2013, 9-22

2013г. - Инцидентът от 9 февруари 1918 г. в Кюстенджа. Бележки върху българо-германските отношения в Северна Добруджа през Първата световна война. – Историкии. Том. 6. Шумен, 2013, 191-203.

2013г. - Статутът на Северна Добруджа и българо-германските отношения в годините на Първата световна война. – Журнал за исторически и археологически изследвания, брой 2, 2013, 118-134.

2012г. - Към началната история на военноисторическия отдел при Щаба на армията (по сведения на Константин Соларов). – Историкии. 5. Шумен, 2012, 223-237

2012г. - Непубликуван документ за структурата и дейността на военноисторическия отдел при българската армия. – В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, 640-649.

2012г. - Осигуряването на храни за съглашенските войски на Солунския фронт през Първата световна война. – Любословие, №12/2012, 22-27

2011г. - Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920 г.): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. 4. Шумен, 2011, 396-415

2011г. - Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255

2009г. - Съдбата на Струмишкия край непосредствено след Първата световна война (края на 1918-1919). – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“: В. Търново 2009, 401-415

2009г. - „Руският въпрос” в отношенията между България и Антантата след края на Първата световна война (1919-1920 г.). – Любословие, № 10/2009, 104-113

2008г. - Размисли върху интерпретацията на Първата световна война като преход към съвременната епоха. – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Фабер: 2008, 20-24

2008г. - Съглашенските окупационни войски в България след Първата световна война (1918-1920), БКП и стачното движение в страната. – Епохи, 2008, № 3-4, 111-125

2007г. - Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев. Послучай неговата 70 годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 369-388

2007г. - Някои аспекти на гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на 1918-1920). – Историкии. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 280-296

2007г. - Българското стопанство в условията на съглашенската окупация след Първата световна война. – В: Епископ-Константинови четения. „Власт и социум“. Том 10. Част II. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 22-36

2006г. - Някои аспекти на тиловото осигуряване на съглашенските войски в България (края на 1918-началото на 1920 г.) – Историкии. 1. Юбилеен сборник: Десет години специалност История в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, 161-176

2005г. - Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918-1919 г.) – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. XI. Фабер: В. Търново 2005, 143-152

2004г. - Дислокация, предислокация и численост на съглашенските войски в България (1918-1920). – В: Историческата, юридическата и икономическата политика в ползана България. Т. I. Секция „История”. Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. Университетско издателство „Стопанство”: София 2004, 115-122

2004г. - По въпроса за статута на съглашенските войски в България. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Сборник доклади. Варна 2004, 258-263

2002г. - Манипулативни техники в програмните документи на Хитлер и Мусолини. – В: Текстът като манипулация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2002, 141-149

2001г. - За един превод на Алексис дьо Токвил, публикуван в българския възрожденски печат. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 4-5. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2001, 163-166

1999г. - Максим Райкович и неговото дело (до 1847 г.) в българската историография. – В: Максим Райкович – традиции и съвременност. Сборник материали от научна конференция. Дряново 1999, 143-155

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Сборник, посветен на уважаван учен и любим учител. Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. - Любословие №13/2013, 270-273

2012г. - Научен сборник „Оттука започва България”. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 година. Отговорен редактор Иван Йорданов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, 787 с. – Историкии, 5, Шумен, 323-328.

2012г. - Дарин Канавров „Морският бой при Балчик. Декември 1916 г. Неизвестното събитие в историята на българския военноморски флот”. Военно издателство: 2009, 342 с. – Историкии, 5 Шумен, 338-342.

Цитирания

2013г. - Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. Том 2. Шумен, 2007. Цитирано в: Ангелова, Р. Щрихи от дейността на шуменското добруджанско дружество (1919-1942 г.). – В: Добруджа на кръстопътя на историята. Сборник с изследвания. Съст. П. Бойчев, Д. Иванова. Тутракан, 2013, с. 275.

2012г. - Минков, Ст. Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. Т. 4. Шумен, 2012. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 196.

2012г. - Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 197.

2007г. - Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Кузманова, Ант., П. Тодоров, Ж. Попов, Бл. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа. Т. 4. 1878-1944. В. Търново: Фабер 2007, с. 252, 253, 255, 266.