Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - доц. д-р Тодор Тодоровдоц. д-р Тодор Тодоров

Публикации:

Дисертации

2006г. - Tодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история”. София, 2006

Монографии

2012г. - Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, 204 с.

Учебни помагала

2014г. - Тодоров, Т., Ж. Жекова. Средновековна българска история. – В: Методическо ръководство. Ч. 1. Шумен, 2014, 77-112. - http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf

2009г. - Бонева В., Р. Ангелова, Т. Тодоров. Тестове по история на България. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 139 с

Студии

2014г. - Тодоров, Т. Византийските институции и Първото българско царство през ІХ-Х в. – В: България в световното културно наследство. Материали от ІІІ-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, 2014, 268-292.

Статии

2015г. - Todorov, T. The Seals of Emperor Theophilos (829–842) Found in Bulgaria: Dating, Purpose, Historical Commentary. – In: Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography, Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013, Kyiv, 2015, 75-81.

2012г. - Тодоров, Т. Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8 (2012), 135-142.

2011г. - Тодоров, Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181

2011г. - Тодоров, Т. Бележки върху църковната история на България през Х в. – В: Сборник в чест на 70-годишнина на проф. дин Димитър Игнатовски. Велико Търново,2011, 365-381

2011г. - Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164.

2011г. - Тодоров, Т. Съвладетелството във Византия (VІІ - Х век) според данните на сфрагистиката. - Исторически преглед, 2011, №5-6, 255-264.

2009г. - Tодоров, Т. За мотивацията на българската делегация в Константинопол през есента на 927 година (Наблюдения относно избора на принцеса Мария Лакапина забългарска царица). – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, Абагар, 2009, 390-396

2008г. - Tодоров, Т. Вътрешнодинастичният проблем в България от края на 20-те – началото на 30-те години на Х век. – Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 263-279

2008г. - Tодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеенсборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108

2008г. - Tодоров, Т. Северозападния сектор на българската външна политика през втората и третата четвърт на Х век. – В: Съвременната история. Времена, реалности,промени. Т. 5, В. Търново, 2008, 111-127

2007г. - Tодоров, Т. Един аспект от политическото наследството на цар Симеон (893-927): престолонаследието. – Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 84-101

2006г. - Tодоров, Т. Контактите между Преслав и Константинопол (според сведенията на византийските оловни печати от Велики Преслав) . – Историкии, т. 1, Шумен, 2006,32-45

2006г. - Tодоров, Т. България, Латинската империя и началото на войната за византийското наследство (битката при Адрианопол - 14 април 1205) - Любословие, т. 7, 2006,85-113

2004г. - Tодоров, Т. Константин Багренородни и династичният брак между владетелските домове на Преслав и Константинопол от 927 г. – В: Преславска книжовна школа,т. 7, 2004, 390-398

2003г. - Tодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите презСредните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470

2003г. - Tодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – В: Плиска-Преслав, 9, 2003, 237-243

2001г. - Tодоров, Т. “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България,българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150

2001г. - Tодоров, Т. Кога били пренесени мощите на св. Иван Рилски в Средец. – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център заславяно-византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 91(10), 2001, 169-179

2000г. - Tодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207

1997г. - Tодоров, Т. Римска бронзова пластика от Поповско във фонда на ИМ – Шумен. – В: Попово в миналото, т. 2, С., 1997, 43-47

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2012г. - Тодоров, Т. България в световното културно наследство. – Наука, 4, 2012, 35-36.

2011г. - Тодоров, Т. Цепина – крепост от миналото, надежда за бъдещето. – В: Станков, В. Средновековният град Цепина през ХІІ-ХІV век. Приносът на нумизматиката и сфрагистиката. Пловдив, 2011, с. 5.

2008г. - Tодоров, Т. Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм”. – Наука, 3, 2008, 56-59 ( всъавторство с Д. Дамянов)

1997г. - Tодоров, Т. Каталог “Въоръжение от Древна Тракия”. – В: Известия на ИМ-Шумен, т. 9, 1997, с. 297

Цитирания

2014г. - Тодоров, Т. Съвладетелството във Византия (VІІ–Х век) според данните на сфрагистиката. – Исторически преглед, 68/5–6, 2011. 255–264. Цитирано в: Nikolov., G. - Byzantinische Zeitschrift, 107/1 (2014) S. 562, Nr. 2152.

2014г. - Тодоров, Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181. Цит. в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift 107/2 (2014) S. 1337 Nr. 5953.

2013г. - Tодоров, Т. „Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България, българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 11-12, 226.

2013г. - Tодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 231.

2013г. - Тодоров Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В: “България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, 2011, 173-181. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 231.

2012г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Кънев, Н. Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. - В: Историкии, т. 5, 2012, с. 64, бел. 7.

2010г. - Тодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 260.

2010г. - Тодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история. Автореферат на дисертация. София, 2006. Цитирано в: Павлов, Пл. Забравени и неразбрани. Събития и личности от Българското средновековие. С., 2010, с. 52.

2010г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 229.

2010г. - Тодоров, Т. Един аспект от политическото наследството на цар Симеон (893-927): престолонаследието. – Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 84-101. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 268: бел. 5.

2010г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 253, с. 254, с. 258.

2009г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Димитров, Я. Три оловни печата от теренни обхождания през 2006 г. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5. Studia in honorem prfessoris Ivan Jordanov. С., 2009, с. 255.

2008г. - Тодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – Плиска-Преслав, 8, 2000. Цитирано в: Георгиев П. Превратът през 927 г. – Преславска книжовна школа, 10, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 425.

2008г. - Тодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история. Автореферат на дисертация. София, 2006. Цитирано в: Георгиев П. Превратът през 927 г. – Преславска книжовна школа, 10, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 426.

2007г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Рашев, Р. Цар Симеон. Щрихи към личността и делото му. София: Фабер, 2007, с. 98.

2001г. - Тодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – Плиска-Преслав, 8, 2000. Цитирано в: Георгиев, П. Мъченическият култ към Енравота: Критицизъм, хиперкритицизъм и историческа реалност. - Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 91(10), 2001, с. 89, бел. 11 и бел. 27.