Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - гл. ас. д-р Грета Стояновагл. ас. д-р Грета Стоянова

 

Родена на 17.01.1970 г. в гр. Шумен.

През 1993 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година постъпва на работа в Научен център “Преславска книжовна школа” при ШУ като специалист филолог, а през 2002 г., като задочен докторант към същия Научен център, защитава дисертация на тема „Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век” пред Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”. 

От 1995 г. е хоноруван преподавател по Стара българска литература в Катедрата по история и теория на литературата при ШУ, а през 2006 г., след издържан успешно конкурс, е научен сътрудник в Научен център “Преславска книжовна школа”.

Води семинарни и лекционни часове по Стара българска литература.

Научните й интереси са в областта на медиевистиката. 

 

Автореферат. “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век”. Шумен, 2002, 31 с.

 

Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). - Глубины книжние. Кн. 6. Шумен, 2015, с. 222.

 

Студии и статии:

 

 • За някои успоредици между Завета на св. Йоан Рилски и поучителните слова на Петър Черноризец. // Епископ-Константинови четения - май 1996. Т. 3, Шумен, 1996, с. 55-61.
 • За термина на поучителните слова на Петър Черноризец и библейските цитати в тях. // Медиевистични изследвания (в памет на Пейо Димитров). Шумен, 1996, с. 149-159.
 • Църковното сказание и проблемът за неговия гръцки протограф. // Преславска книжовна школа. Т. 2, Шумен, 1997, с. 57-64.
 • Кой е гръцкият протограф на Църковното сказание? // Преславска книжовна школа. Т. 3., Шумен, 1998, с. 119-128.
 • Структурно-семантични особености на Сказание църковное. // Преславска книжовна школа. Т. 4, Шумен, 1999, с. 127-135.
 • Църковното сказание в контекста на старобългарски преводни текстове от IХ-Х век. // Преславска книжовна школа. Т. 5, София, 2001, с. 217-229.
 • Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в България” Шумен, 26-27 октомври 2001 г. // Palaeobulgarica, XXVI (2002), 2, с. 119-120. (в съавторство с Анета Маринова)
 • Библейските цитати в църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 6., София, 2002, с. 114-122.
 • Църковно сказание. // Глубины книжный. Шумен, 2003, с. 67-174.
 • Преводите на Църковното сказание и контактите между Константин-Кирил Философ и Атанасий Библиотекар. // Преславска книжовна школа, Т. 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов. София, 2004, с. 316-322.
 • Значението на Църковното сказание за развитието на монашеството в България. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. София, 2005, с.76-81.
 • Преводаческото изкуство в Църковното сказание. // Проф. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 318-327.
 • Славянската азбука в агиографски текстове от ІХ-ХІІ век. // Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 192-200.
 • Словесен образ на Христос-тетраморф в Църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 233-243.
 • Агиографският канон според пространните жития на светите братя Кирил и Методий. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I. В. Търново, Фабер, 2009, с. 33-47.
 • Откъсът за Соломоновата чаша от Пространното житие на Константин-Кирил Философ (по непубликуван препис от Троицко-Сергиевата лавра). – В: Преславска книжовна школа, Т. 11. Шумен, 2010, с. 208-215.
 • Средновековният преписвач криптограф през ХV-ХVІ век (по два ръкописа от Троицко–Сергиевата лавра). – В: Епископ-Константинови четения – 2009, Професии и професионалисти. Шумен 21-22 05. 2009, Т. ХІV, с. 13-23.
 • Слово за този временен живот на Петър Черноризец по непубликуван препис от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. – В: Акы бъчела любодялна7 Сб. В чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. Павел Георгиев. Шумен, 2010, с. 149-160.
 • Нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец. – В: Търновска книжовна школа. Т. ІХ. 2009 (под печат).
 • Представата за  храма като феномен на християнската култура в Църковното сказание. – В: Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 309-319.
 • Нови свидетелства за разпространението на откъси от Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 317-325.
 • Цифрови несъответствия в книга Числа от Цар Симеоновия исторически сборник (по препис от ХV век). – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 277-292.
 • Служба за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност «Теология» в Шуменския университет. Шумен, 2013, с. 234-248.
 • Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. - Български език и литература, кн. 5, 2013, с. 462-473.
 • Чьтение книгь – християнска добродетел и агиографски топос в старобългарската книжнина. - Любословие, № 13, 2013, с. 75-88.
 • Книга Изход от Царсимеоновия (Григориев) исторически сборник (текстологични особености по Архивски препис от ХV век) – В: In honorem. 1. TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 164-176.
 • Старобългарският превод на Мъчение на св. Климент, папа римски. – В: In honorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 257-287.
 • Декалогът в Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 319-329.
 • Призренски препис на Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 232-263.

 • Проложното житие за св. Сава Сръбски. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново, 2015, с. 103-114.

 • Християнската символика на елена като агиографски и химнографски топос. – В: IN HONOREM. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 366-382.

 • Петър Черноризец и патристичната проповедническа традиция. – В: LIMES SLAVICUS. СЛАВЯНСТВОТО – ГРАНИЦИ НА ОБЩНОСТТА. Шумен, 2016, с. 254-269.

 • "Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст за поста към неизвестен монах". - В: Преславска книжовна икола. Т. 16, Шумен, 2016, с. 175-203.

 

Рецензии:

Ценен принос към изследването на материалната и духовната култура на Първото българско царство. Любословие, № 10, 2009, с. 147-155 (в съавт. с Цветанка Янакиева).

 

Учебни помагала:

Старобългарска книжнина. Литературни анализи 9 клас. София, 2002. (в съавт. С В. Панайотов, Д. Иванова)

Старобългарска агиография. ISBN: 978-954-577-747-9 (Електронен модул) 2013.