Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - доц. д-р Константин Константиновдоц. д-р Константин Константинов

Публикации:

Дисертации

2006г. - Битова култура в Плиска VIII-XI век

Монографии

2015г. - Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971 г.) Шумен, 2015, 172 с. с ил.

Учебни помагала

2014г. - Археология. - В: Методическо ръководство. Част I. Шумен, 2014, 55-75 http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf; ISBN 978-954-577-934-3 (съавт. Ст. Витлянов)

2013г. - История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-772-1

2013г. - ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-771-4

Статии

2016г. - За архитектурния облик на Голямата базилика в Плиска в периода 893-971 г. – В: IN HONOREM. Т. 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 566-575.

2016г. - За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век. – В: Известия на Националния Археологически институт, XLIII, (IN HONOREM PROFESSORIS STANISLAV STANILOV. AD MULTOS ANOS). София, 2016, 236-243.

2015г. - Археологическа карта на община Каспичан. Възможности и перспективи за развитие на културен туризъм. - В: Град на хилядолетия. Сборник доклади от научна конференция "Обществено-икономическо значение на обособилият се административен център Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство на региона", Каспичан, 19 септември 2014 г., Велико Търново, 2015, 50-57.

2014г. - Село Хърсово на археологическата карта на Шуменския регион. - В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България", Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, 2014, 597-607.

2014г. - Устройство и предназначение на кръглите глинени съоръжения от Средновековна България. – В: Есенни четения „Сборяново – от находката до витрината“. T. 10. Велико Търново, 2014, 88-98.

2013г. - За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, 295-305.

2013г. - Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево. - В: Преслав. Т. 7. Велико Търново, 2013, 191-198.

2012г. - Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 година. - В: Историкии, Т. 5, Шумен, 2012, 101-110.

2011г. - Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство. - В: Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 293-298

2011г. - Типология и разпространение на цилиндричните маслобойки от средновековна България. - В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 14-16.05.2010, Шумен, 2011, 407-413

2010г. - Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодяльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, 226-240

2009г. - Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURICA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 375-381 (съавт. Ст. Витлянов)

2009г. - За някои особености във вътрешното устройство на масовите жилища в Плиска. – В: Приноси към българската археология, V, 2009, 142-147

2009г. - Каменният път към Голямата базилика в Плиска. (Историко-химически анализ). – В: Пътуванията в средновековна България. С., 2009, 120-129. (съавт. М. Бонева)

2008г. - Понятията „бит” и „битова култура” в западноевропейските и българските научни среди. – В: Историкии, Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, 2008, 74-81

2008г. - Рисунки-графити от Плиска като източник за бита на средновековното българско население. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 385-393

2007г. - Битови предмети от Шуменска крепост във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Известия на Регионален исторически музей-Велико Търново, XXII, Велико Търново, 2007, 119-123

2007г. - The lighting as an element of the mode of living in medieval Pliska. – In: Studia Hungaro – Bulgarica, I, Szeged-Sumen, 2007, 33-38

2007г. - За игрите на населението в Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Ч. II, Шумен, 2007, 82-91

2007г. - Интериорът на масовите жилища в Плиска. – В: Интериорът във фоклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007, 265-272

2007г. - Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. – В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина,Шумен, 2007, 670-679

2007г. - Pliska anyagi kulturaja a VIII–XI. szazadban. – In: Kozepkortorteneti tanulmanyok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. junius 8-9.) eloadasai. Editors:Revesz, Eva - Halmagyi, Miklos. Szeged, 2007, 65-69

2006г. - Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. – В: Историкии, Т. 1. Шумен, 2006, 275-283

2006г. - Фрагмент от рисувана керамична икона с надпис от Преслав. – В: Проф. дин. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав, С., 2006, 99-102, (съавт. Ст. Бонев)

2006г. - Битовата култура и “преславската цивилизация”. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, 388-394

2005г. - Към въпроса за домашните производства в Плиска (IX-X в.) – В: Известия на Регионален исторически музей-Русе, IX, Русе, 2005, 89-99

2004г. - Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. С., 2004, 273-280

2004г. - Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”). Т. 7. Шумен, 2004, 16-24

2004г. - Керамичните съдове в бита на Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, 2004, 323-334

2003г. - Археологически аспект на “битовата култура”. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, 404-409

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - In memoriam: Проф. д.и.н. Тотю Тотев (1930-2015). – Наука, кн. 1, 2016, том XXVI, с. 75.

2013г. - Списание, издадено с голям ентусиазъм. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1. - Любословие, 13, 2013, 274-276.

2012г. - Жизнен път и научно поприще между Плиска и Велики Преслав. – В: Библиография на доц. д-р Стоян Витлянов. Шумен, 2012, 4-13.

2011г. - Рец.: Историкии. Том 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. – Любословие, 11, 2011, 149-152.

2009г. - Библиографски преглед на „Епископ-Константинови четения” (т. I-X). – В: Епископ-Константинови четения. Т. 12, Шумен, 2009, 302-327

Цитирания

2014г. - Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, 2013, с. 295. Цитирано в: Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, с. 59, бел. 14.

2014г. - Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции. Електронен модул 1). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 11. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 95, бел. 1.

2014г. - Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции. Електронен модул 2). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 5-6. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 97, бел. 7.

2014г. - • Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на с. Овчарово, Шуменско, през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, 2012, 101-110. Цитирано в: Николаева, М. Кръст енколпион от фонд „Археология“ на Исторически музей – гр. Исперих. – В: „Есенни четения Сборяново – от находката до витрината“. Т. 10. Велико Търново, 2014, с. 85.

2014г. - • Витлянов, С., Константинов, К. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURIKA, In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, 2009, 375-381. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 2.

2014г. - • Константинов, К. Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на Външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодъльна. Сборник в чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев, Шумен, 2010, 226-240. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 2.

2014г. - • Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, Фабер, 2013, 295-305. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 266, бел. 6.

2014г. - • Витлянов, С., Константинов, К. Археологическо проучване на Обект №41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 371-373. Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, 2014, с. 267, бел. 13.

2013г. - Константинов, К. Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. - В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 670-679. Цитирано в: Витлянов, Ст. Още за сигурността в ежедневието на Велики Преслав. - В: Историкии. Т. 6. Шумен, 2013, с. 53.

2012г. - Витлянов, Ст., К. Константинов. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. - In: EURIKA. In honorem Ljudmilae Donchevae Petkovae. С., 2009, 375-381. Цитирано в: Витлянов, Ст. Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието. (Археологически аспекти). Шумен, 2012, с. 86.

2012г. - Венелинова, Св., К. Константинов. Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и нейните по-малки притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, с. 767. Цитирано в: Венелинова, Св., М. Гюрова. Издирвания на археологически обекти южно от язовир Тича в землищата на селата Тушовица, Бяла река и Нова бяла река, община Върбица. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, с. 528.

2004г. - Константинов, К. Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6, С., 2004, 273-280. Цитирано в: Тотев, Т. Сондажни проучвания в местността Стамбол Йолу край Велики Преслав. – В: Плиска-Преслав. Т. 10, С., 2004, с. 236.

Други публикации

2016г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., С., 2016, 654-657, (съавт. Ст. Витлянов).

2016г. - Археологическо проучване на обект № 41 в северозападната част на Външния град на Плиска. – В: АОР през 2013 г., С., 2014, 451-454. (съавт. Ст. Витлянов).

2014г. - Археологическо проучване на обект "Старобългарско селище" при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2013 г., С., 2014, 574-577.

2013г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2012 г., С., 2013, 371-373. (съавт. Ст. Витлянов).

2013г. - Издирвания на археологически обекти в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2012 г., С., 2013, 518-520.

2012г. - Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, 391-393, (съавт. Ст. Витлянов).

2012г. - Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: АОР през 2011 г., С., 2012, 493-495, (съавт. Ст. Бонев).

2011г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2010 г., С., 2011, 400-402, (съавт. Ст. Витлянов).

2011г. - Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, Новопазарско. – В: АОР през 2010 г., С., 2011, 521-523, (съавт. Ст. Бонев).

2010г. - Проучвания на елинистическия некропол на гетската култова и политическа столица в резервата „Сборяново”. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 212-214, (съавт. Д. Гергова, И. Катевски, М. Кузманов, П. Стоянов).

2010г. - Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 446-448, (съавт. Л. Дончева-Петкова).

2010г. - Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 452-454, (съавт. Ст. Витлянов).

2010г. - Теренно археологическо обхождане в землищата на с. Кюлевча, община Каспичан и с. Илия Блъсково, с. Ветрище, с. Овчарово, с. Вехтово, с. Ивански, община Шумен. – В: АОР през 2009 г., С., 2010, 639-640, (съавт. Ю. Йоргов).

2009г. - НИАР „Плиска”. Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 555-558, (съавт. Л. Дончева-Петкова, Е. Коматарова-Балинова и М. Христова).

2009г. - НИАР „Плиска”. Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 570-573, (съавт. Ст. Витлянов).

2009г. - Теренно археологическо обхождане по маршрут Плиска-Ришки проход. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 764-766, (съавт. Ю. Йоргов).

2009г. - Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и по-малките й притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река. – В: АОР през 2008 г., С., 2009, 767-768, (съавт. Св. Венелинова).

2008г. - Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2007 г., С., 2008, 603-606, (съавт. със Ст. Витлянов).

2008г. - Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: АОР през 2007 г., С., 2008, 600-603, (съавт. с Л. Дончева-Петкова и Е. Коматарова-Балинова).

2007г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2006 г., София, 2007, 443-445, (съавт. със Ст. Витлянов).

2007г. - Археологически разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: АОР през 2006 г., София, 2007, 482-485, (съавт. с Л. Дончева-Петкова).

2006г. - Проучвания в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: АОР през 2005 г., С., 2006, 328-329, (съавт. с Л. Дончева-Петкова).

2006г. - Проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2005 г., С., 2006, 310-311, (съавт. със Ст. Витлянов).

2005г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2004 г., С., 2005, с. 269, (съавт. със Ст. Витлянов).

2004г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2003 г., С., 2004, 175-176, (съавт. със Ст. Витлянов).

2004г. - Разкопки на хълма „Дженни баир” – В: АОР през 2003 г., С., 2004, с. 186, (съавт. с Л. Дончева-Петкова, Ст. Витлянов и Р. Енчева).

2003г. - Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2002 г., С., 2003, с. 122, (съавт. със Ст. Витлянов).