Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - доц. д-р Десислава Ивановадоц. д-р Десислава Иванова

 

Родена на 14.06.1975 г. в гр. Бургас. През 1998 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. В периода 1999-2003 г. е докторант по стара българска литература към Научен център “Преславска книжовна школа” в същия университет. През 2003 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”.

От 01. 12. 2003 г. след конкурс е назначена за редовен асистент в Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Чете лекции по дисциплините. Води семинарни упражнения по Печат и книга, Методи за изследване на комуникациите, Радио и телевизия, Българска журналистика и книгоиздаване и Стара българска литература. Научните й интереси са в областта на медиевистиката, първопечатните издания и историята на българската журналистика.

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

 • Автореферат

Славянски маргинални текстове. – Шумен, 2003, 37 с.

 

 • Статии и монографии
  1. Бележката като маргинален текст в средновековната българска книжнина. // Преславска книжовна школа, том 3, Шумен, 1998, с. 218-232
  2. Елементи на приписката. // Маргиналии, кн. I, Шумен, 1999, с. 49-83
  3. Приписки и предисловия от Симеоновата епоха - опит за диференциация. // Преславска книжовна школа, том 6, София, 2002, с. 196-203
  4. Култът към християнската книга през средновековието. // Епископ-Константинови четения, кн. 6-7, Шумен, 2002, с. 14-22
  5. Маргиналните текстове - класификация и терминологична употреба. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5, София, 2002, с. 55 - 61
  6. Слово за майката грешница. – В: Глубины книжныи. Т. ІІ. Шумен, 2004, с. 196-200 (в съавт. с В. Панайотов)
  7. Добавките към Минея за април от сбирката на ЦИАМ (№ 316). // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 109-113
  8. Маргиналии от ръкописи, съхранявани в Словакия.  // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 128-148 (в съавт. с В. Панайотов)
  9. Котленската възрожденска история в кратки текстове. // Маргиналии, кн. ІІ, Шумен, 2005, с. 149-162
  10. 19-та беседа от Учителното евангелие на Константин Преславски - възможни исторически прочити. // Преславска книжовна школа, том 9, Шумен, 2006, с. 224-241 (в съавт. с М. Тихова)
  11. Женски съвети – Подвързачови ответи. – В: Другата българска литература. София, 2009, с. 249-260; електорен вариант: Другата българска литература (електронна книга)// Литературен свят, бр. 4, декември, 2008 - http://geom-bg.com/?p=4221;
  12. Д-р Франциск Скорина и краят на българския канон в книгопечатането. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I, Велико Търново, 2009, с. 48-61
  13. Рисковата професия печатар. – В: Епископ-Константинови четения Професии и професионалисти. Т. ХІV, Шумен, 2009, с. 24-29
  14. Кирилски инкунабули и традициите на Търновската книжовна школа. – В: Търновска книжовна школа. Т. ІХ, Велико Търново, 2009 (под печат)
  15. Българинът Яков Крайков между две канонични традиции. - В: Представи за българския литературен канон. Книга IІ, Шумен, 2010, с. 99-112
  16. Изкуството на инициала в пражките издания на д-р Франциск Скорина  – В: Акы бчела любодяльная. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ц. Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д-р П. Георгиев и доц. В. Кулев. Шумен, 2010, с. 168-180
  17. Знаци и символи у д-р Франциск Скорина (в съавт. с В. Панайотов). – В: Епископ-Константинови четения 2010 (под печат)
  18. Книгата в интернет – рекламни механизми. – В: Изследване на медиите. Студии. Статии. Есета. Серия „Обществуни комуникации”. Кн. 1, Шумен, 2011, с. 154-163
  19. Предполагаем кондак на св. Наум Охридски. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 57-64
  20. Служебен миней за април (ръкопис № 316 от сбирката на ЦИАИ-София). – В: Глубины книжныи. Кн. 5, Шумен, 2012, 241 с.

 

 • Учебни пособия

1. Старобългарска книжнина. Литературни анализи. 9 клас. – София, 2002 (в съавт. с Г. Стоянова и В. Панайотов)

 

 • Научно редакторство
 1. Старопечатни издания от фондовете на Регионален исторически музей – Шумен. Своден каталог. Велико Търново, 2011