Научен център "Преславска книжовна школа"

Екип - проф. д-р Веселин Панайотовпроф. д-р Веселин Панайотов

Роден на 8 декември 1955 г. в гр. Карнобат. Завършва висше образование във ВПИ Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) - специалност Българска филология и втора специалност Руски език. 

От 1982 до 1986 г. е редовен аспирант в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” по руски фолклор и стара руска литература. Там защитава докторска дисертация.

От 1981 г. досега (с прекъсване по време на аспирантурата в Москва) преподава в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основната дисциплина, която преподава, е Стара българска литература. В различни години е водил и лекции по Стара руска литература, Български фолклор, Руски фолклор, Богомилска книжнина и Старобългарска духовна книжнина. Води спецкурсове по Средновековна българска култура, Текстология, Кодикология, Кодикология и текстология, Българска палеография. Ръководил е научни експедиции с участие на студенти в Бесарабия, Рилски манастир и манастирите в Североизточна България.

Публикациите му са в областта на славянската книжнина и фолклор.

Бил е на специализации по медиевистика във Фрайбургския университет през 1997 и в Братиславския университет “Я. А. Коменски” през 1999 - 2000 г.

От 2001 г. е доцент по стара българска литература.

Член е на Съюза на учените в България от 1988 г.

 

Дисертация

 • Апокриф “Заветы двенадцати патриархов” в контексте Толковой палеи. – Москва, 1986.

 • Hymnographya incognita. 2012, 198 стр. (хабилитационен труд)

 

 Монографии, учебници, справочници

 • Богомилството и апокрифните цикли в старобългарската литература. – 1985, N 17113, рег. N 80709001, АИС “Сирена”. – 120 с.

 • Апокрифните цикли в Тълковната палея. – 1989, N 17622, рег. N 82556001 АИС “Сирена”. – 110 с.

 • ОПОЯЗ. Сборник с изследвания на руските формалисти. – Съставителство, предисловие, превод и бележки. – Шумен, 1996. –  250 с. (в съавт. с Д. Кръстева, Д. Чавдарова и Св. Казакова).

 • Нова христоматия по старобългарска книжнина. – Шумен, 1998. – 258 с.

 • Маргиналии, кн. 1. – Шумен, 1999. – 206 с.

 • Литература за 9. клас. – София, 2001. – 420 с.

 • Книжовникът Атанасий Йерусалимски. – Шумен, 2002. –186 с.

 • Старобългарска книжнина. Анализи. – София, 2002. – 150 с. (в съавт. с Г. Стоянова и Д. Иванова).

 Студии и статии

 • Изследовател на българската култура. // Плиска. Мадара. Преслав, 1983, N 15, с. 7.

 • Към въпроса за датировката на един славянски паметник. // Литературознание. Езикознание. Обществознание. София, 1986, с. 13-17.

 • Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91.

 • “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119.

 • Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. // Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, p. 75-83.

 • Личността в тоталитарната система (Средновековие и съвременност). // Наука. Човек. Социална промяна. Варна, 1989, с. 21-23.

 • Глаголица и кирилица в книжовната практика (Върху материал от превода на V гл. от кн. Битие). // Die slawischen Sprachen, B.20, 1990, р. 33-41.

 • Богомилските корени на една детска песен. // Филологически изследвания. Т. I, Шумен, 1995, с. 83-88.

 • Тълковната палея в Симеоновия век. // 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117.

 • Реализация на библейския генотип в българската литература. // Литературна мисъл, 1993, N 3-4, с. 36-43  (в съавт. със Св. Казакова).

 • За “книгите” на Константин-Кирил Философ. // Преславска книжовна школа. София, 1995, т.1, с. 150-156.

 • Симеоновата библиотека (Теоретически аспект). // Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 226-230.

 • Богомилски вариант на притчата за еднорога. // Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров). Шумен, 1996, с. 25 - 36.

 • За редакциите на Тълковната палея. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 1996, кн. 2, с. 256-260.

 • Образът на дъното или “Чичовци” от Иван Вазов. // Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити. Шумен 1996, с. 105 - 111.

 • “Посланието до Панко” и богомилството. // Любословие, Шумен, 1996, 1, 1, с. 26-42.

 • Южнославянският препис на апокрифа “Завети на дванадесетте патриарси”. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 1996,  кн. 3, с. 67-70.

 • Творческият субект в лириката на Пенчо Славейков. // Пенчо П. Славейков. Материали от научна конференция. Шумен, 1997, с. 15-20.

 • Архивски сборник - археографски бележки (апокрифът “Завети на дванадесетте патриарси”). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1997, т. 2, с. 95 - 115  (в съавт. с Н. Николов).

 • Персонификация на злото в славянското средновековие. I. Демонологията в апокрифа Завети на дванадесетте патриарси (по Архивския препис от ХV в.). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1997, т. 2, с. 151-162.

 • “Скитник” - Към върха”: диалог на пътищата. // Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997, с. 63-69.

 • Кратките текстове в старобългарската книжнина. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Т. ХIV А, 1997, с. 6 - 31.

 • Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий      Йерусалимски. // Palaeobulgarica /Старобългаристика, ХХI (1997), 2, с. 35-50.

 • Идеологически нива в две песни от сборника на братя Миладинови. // Любословие, 1997, кн. 2, с. 60-67.

 • За авторството на “Първо” слово за Рождество, приписвано на Йоан Екзарх Български. // Любословие, 1997, 2, с. 139 - 147.

 • Проява на злата сила според писмата на Николай Мистик до цар Симеон I. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1998, т. 3, с. 151-158.

 • Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1998, т. 3, с. 168-179 (в съавт. с Н. Николов).

 • За “народното житие” на св. Йоан Рилски. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с.75 - 99.

 • Заветният текст в средновековната българска книжнина (Опит за класификация). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с. 153-164 (в съавт. с Н. Николов).

 • Игумен Давид и монах Давид Рилски. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с. 62 - 68.

 • Старобългарската рима. // Златоструй, 2000, кн. 4, с.105-112.

 • За редакциите на Азбучната молитва. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Т. ХV А, 2000, с. 18-29.

 • Персонификация на злото в славянското средновековие. II. Жената и злото. // 25 години Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, 2000, с. 61-75.

 • Числовата системност в Слово за кръстното дърво на презвитер Йеремия. // Преславска книжовна школа. Шумен, 2000, т. 5. с. 257 - 266.

 • Nové bogomilské texty. // Medzinarodna vedecka konferencia BOGOMILI - PREDHODCOVIA RENESANCIE A REFORMACIE V EUROPE.  Bratislava, 7. a 8. juna, 2000 (под печат)

 • Библейски и псевдобиблейски алюзии в българската традиция. - Българската литературна традиция и библейския мегатекст. // Юбилейна научна сесия по повод 35 г. от създаването на катедра “Българска литература”, Велико Търново, 2000 (под печат)

 • Християнски и езически елементи в поезията на Гео Милев. // Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново, 2001, с. 117-120.

 • Арменски източници за историята на богомилството. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2001, кн. 4-5, с. 63-70.

 • За народността на монах Калистрат Зографски. // Македонски преглед, 2001, 2, с. 109-114.

 • Арменски източници за историята на богомилството. // Епископ-Константинови четения, 4-5, Шумен, 2001,  с. 63-70.

 • Библейската история за Йосиф – фолклорен вариант. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2002, кн. 6-7, с. 5-13.

 • Средновековни възгледи за виното. // Виното в етнокултурата и литературата, Шумен, 2002, с. 50-56.

 • Бележката в Супрасълския сборник. // Преславска книжовна школа, София, 2002, т. 6, с. 210-219.

 • Тезиси към текстовата манипулативност. // Текстът като манипулация, Шумен, 2002, с. 10-14.

 • Чин на свети Йоан Рилски. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 223-235.

 • Псевдоепиграфи на свети цар петър и свети Йоан Рилски. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 236-246.

 • Сисиниева молитва от ХVІ-ХVІІ век.  В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 247-251.

 • Молитва към Богородица с акростих по гръцката азбука. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 252-253.

 • Апокрифна молитва, включваща съня на Богородица. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 254-256.

 •  Слово на свети Йоан Богослов за Успение Богородично. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 257-269.

 • Неизвестна редакция на апокрифния апокалипсис на свети Йоан Богослов. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 270-278.

 • Тълкование върху апокалипсиса - “за Енох и Илия”. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 279-283.

 • “Смъртта на Авраам” в сборник от ХVІ век. В: Глубини книжние.Шумен, 2003, с. 284-291.

 • Пэснь къ богоу пэвамъ” - Акростихове на Св. Методий? // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 77-87.

 •  Канон  за  Теодор  Тирон от Климент. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 100-111.

 •  Сведения  за покръстването на българите  в едно  полемическо  съчинение. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 111-115.

 •  Правила и послания за ересите. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 116-122.

 •  Антиеретическият цикъл в Кормчаята от ХХІ век. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 123-137.

 • Лечебници. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 138-155.

 •  Хрониката  на  Исай. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 156-195.

 • Слово за майката грешница. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 196-200. (в съавт. с Д. Иванова)

 •  Два  канона  на  славянския   книжовник Боян. // Глубини книжние ІІ - архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 201-210.

 • Системността в славянските богомилски текстове. // Преславска книжовна школа, Т. 7. София, 2004, с. 308-315.

 Публикувани рецензии:

 • Изследване върху народната култура на средновековието. // Език и литература, 1987, N 2, с. 132 - 134.

 • Изследване върху историята на една апокрифна легенда. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, IХ, (1985), 3, с. 130 - 131.

 • Авторитет или имитация? // Литeратурен фронт, 1985, бр.10, с. 2.

 • Подхвърляни от съдбата или абсурда на властта. // Любословие, 1, 1, 1996, с. 156 - 159.

 • Нова антология на Златния век на българската книжнина. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХI (1997), 3, с. 118 - 120.

 • Нов принос за изследването на Владислав Граматик. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХII (1998), 1, с. 120 - 122.

 • Основополагащо изследване върху балканското новоманихейство. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХV (2001), 1, с. 105 - 110.