Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Международен симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”

публикувана на 19 Май 2015

    Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури ”.

       Форумът ще се проведе на 13-14 ноември 2015 г. в сградата на Шуменския университет.

       Участниците ще имат възможността да представят свои изследвания върху официалната християнска култура и на граничните ѝ субкултури: еретическата (различни дуалистични учения), регионалната (на книжовни средища и манастирски скриптории), аскетическата, етно-фолклорната и др. от епохата на българския цар Петър I.

          Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 минути по следните тематични направления:

            Палеославистика;

            История;

            Археология;

            Изкуствознание;

            Богословие.

             Докладите трябва да се предадат най-късно до 30. 11. 2015 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюме - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

              Доклади, които не отговарят на този стандарт, няма да бъдат отпечатани.

              Докладите ще се публикуват в сборник с материали от симпозиума.

              Работни езици – български, руски и английски.

     Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

          Таксата за правоучастие е 10 лева за български и 30 € за чуждестранни участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

              Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

        Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 30. 09. 2015 г.  на адрес:

                               Шумен 9712

                               Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

                               Научен център “Преславска книжовна школа”

                               Ул. “Университетска” № 115

                               гл. ас. д-р Грета Стоянова

                               тел. (++395 54) 83-04-95/116

или                  по e-mail: pks@shu-bg.net; pksshum@abv.bg  до Грета Стоянова

 

                                                                                                                 Организационен комитет