Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Международен симпозиум “ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА”, 24-25 октомври 2014 г., гр. Шумен

публикувана на 18 Март 2014

Уважаеми КОЛЕГИ,

       Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и Регионалната библотека „Стилиян Чилингиров“ - Шумен организират Международен симпозиум “Християнство и книжнина”.

                    Форумът ще се проведе на 24-25 октомври 2014 г. в сградата на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен.

Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 минути по следните тематични направления:

            Палеославистика;

            История;

            Археология;

Изкуствознание;

            Богословие;

 Библиотекознание (библиотеки, лични колекции и архиви).

Докладите трябва да се предадат най-късно до 30. 11. 2014 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюме - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

Доклади, които не отговарят на този стандарт, няма да бъдат отпечатани.

Докладите ще се публикуват в сборник с материали от симпозиума.

Работни езици – български, руски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 20 лева и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 30. 09. 2014 г.  на адрес:

                        Шумен 9712

                               Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

                               Научен център “Преславска книжовна школа”

                               Ул. “Университетска” № 115

                               гл. ас. д-р Грета Стоянова

                               тел. (++395 54) 83-04-95/116

или                  по e-mail: pks@shu-bg.net; pksshum@abv.bg  до Грета Стоянова

                                                                                                                 Организационен комитет